Wismari Hambaravi

Ravijärjekorra pidamise reeglid


OÜ Wismari Hambaravi

Ravijärjekorra pidamise reeglid.

01.01.2011.a.

Ravijärjekorra pidamise nõuded

1.Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda paberkandjal.

2.Patsiendi ravijärjekorda registreerimine peab olema tagatud pidevalt kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00­18.00.

3.Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima kõik lõikes 2 sätestatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

4.Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

1)patsiendi ees­ ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);

2)planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;

3)planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);

4)patsiendi kontaktandmed;

5)suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);

6)patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

7)ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette­ või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;

8)ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

9)märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

5.Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

1)kood 62 ­ rahalise ressursi piiratus;

2)kood 63 ­ teenuse osutaja võimsuse puudumine;

3)kood 64 ­ patsiendipoolne põhjus;

4)kood 65 ­ teenuse osutamisega seotud põhjus;

5)kood 66 ­ muu põhjus.

6.Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda telefoni või interneti teel, kantakse ravijärjekorda vähemalt lõike 4 punktides 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed (st nimi, isikukood, planeeritav vastuvõtu aeg, kontaktandmed, järjekorda registreerimise ja muudatuste tegemise kuupäev ning järjekorda panemise põhjus).

7.Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.

8.Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbri.

9.Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksularvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

OÜ Wismari Hambaravi juhatuse esimees

Karmen Ilp

wh_logo_final-300

© 2017 - WISMARI HAMBARAVI